Sequence Info
UGA UG_GRCh38-0CLbixCJUz0RQ-wjdo5Hw
Species Assembly Chromosome Strand Start End
9606 GRCh38 18 - 72742314 72868146
External Database Relations
Source Version Accession in Database
Ensembl 76 ENSG00000166342
Ensembl 77 ENSG00000166342
Ensembl 78 ENSG00000166342
Ensembl 79 ENSG00000166342
Ensembl 80 ENSG00000166342
Ensembl 81 ENSG00000166342
Ensembl 82 ENSG00000166342
Ensembl 83 ENSG00000166342
Ensembl 84 ENSG00000166342
Parent Sequences
UGA Sequence Type Start Stop
None
Child Sequences
UGA Sequence Type Start Stop
UE_GRCh38kmqyZki25tr1BuA3sMo-GQ exon 72866744 72867031
UT_GRCh38XMUSwmvuHSJUgvcMwMuOsg transcript 72858980 72867031
UE_GRCh38aOJITY_1r7HRp2m4juM8lQ exon 72867702 72867981
UE_GRCh38oACnnNpIbsP7rAkcmr8seg exon 72867264 72867949
UE_GRCh38vk-07Uj1S2Ad7TCSd_VE1g exon 72742314 72742770
UT_GRCh38VaCQB7moenp0oDX8JzDTZg transcript 72834039 72865699
UE_GRCh38q-15pgRJhGwJlMHvZORYIw exon 72747381 72748164
UT_GRCh389fzlHQUUyAymlr-t-IBGCQ transcript 72783801 72867373
UE_GRCh38XLLolx8T7n5z0EA1nXxxtA exon 72749014 72749088
UE_GRCh38_08voXudKGLuv9Rl4epzHQ exon 72868120 72868146
UE_GRCh38TBsn62PAwp3MPN-NtxQ4yw exon 72783678 72783906
UE_GRCh38UpHqBp0iiM_E_9DtunWRFQ exon 72749014 72749038
UE_GRCh38frb2eDhD0F0O6R27vzWibQ exon 72867264 72867373
UE_GRCh38bLyeB7sY8rKg9f84pYGoUA exon 72864808 72864945
UE_GRCh38XNyK0xR1KJmKmLvRFBVJDQ exon 72794117 72794244
UE_GRCh38kBz6fEbVooAaIV8xnEgi1Q exon 72794363 72794404
UE_GRCh38n6hxaZV7NCLKSMuF0S0vrA exon 72858826 72859074
UT_GRCh38ZX-1ZgtPRBgt5RBgrJvoMw transcript 72867702 72868146
UT_GRCh38Ds27Lxk9QuieDDu5166Yag transcript 72747142 72749038
UE_GRCh38lNZuU9Cx-yPhHkPMkpyJrw exon 72858980 72859074
UE_GRCh38yTXFkmligxOYtuoKP9arcw exon 72834039 72835319
UE_GRCh38OqglnSTpbnqFiaNVM7Q-LQ exon 72747142 72747745
UE_GRCh38MEQe0sLTPQL6BY1ufODBuA exon 72756034 72756147
UE_GRCh38kAfFEOFr50ep_h1FCgN10g exon 72750062 72750620
UT_GRCh387JG_2_ro0gY05ceXd9y5dg transcript 72742314 72867575
UE_GRCh38xAFvMJt5zh84i5ftUQahMw exon 72783801 72783906
UE_GRCh38QqzkI3byoEHVDU692pZR0w exon 72865188 72865241
UE_GRCh38LEDGOfEaYmgUHq6Tik_czg exon 72865573 72865699
UE_GRCh38kvqS9UkEP9csKQQtUHMBbw exon 72867264 72867575
UT_GRCh38_lGWLNRqAXxa9-36ShoZSQ transcript 72747381 72867949
Related Sequences
Hash ID Assembly Position Source & Version Original ID
UG_hg19ggjnrjHPQhoivTxelPxGgA hg19 18-:70409549-70535381
Ensembl_68 ENSG00000166342
Ensembl_69 ENSG00000166342
Ensembl_70 ENSG00000166342
Ensembl_71 ENSG00000166342
Ensembl_72 ENSG00000166342
Ensembl_73 ENSG00000166342
Ensembl_74 ENSG00000166342
Ensembl_75 ENSG00000166342
UG_hg197YJxiUQ5uCT5SDRUuDnn6w hg19 18-:70409549-70534828
NCBI_105 81832
UG_hg19-6GlW_9GxCkMXQPk28rlsg hg19 18-:70409671-70535184
Ensembl_60 ENSG00000166342
Ensembl_61 ENSG00000166342
Ensembl_62 ENSG00000166342
Ensembl_63 ENSG00000166342
Ensembl_64 ENSG00000166342
Ensembl_65 ENSG00000166342
Ensembl_66 ENSG00000166342
Ensembl_67 ENSG00000166342
UG_GRCh38Lk5irSCCaCPf6tu9glsKcw GRCh38 18-:72742314-72867591
NCBI_106 81832
UG_GRCh38tVA_wtoOVyx1Aoi1gYJ_HA GRCh38 18-:72742314-72867575
NCBI_107 81832
UG_hg19BYCl3jjVU6XJgjOuizHPyg hg19 18-:70409549-70534810
NCBI_103 81832
NCBI_104 81832